Historik

Föreningen bildades den 16 september 1959 av medlemmarna i en studiecirkel, som då en längre tid samlats i intresse för hembygden och dess historia. Ordförande var till 1970 en av stiftarna nämligen Sven Söderling.

1962 Fick föreningen dispositionsrätten till ”Ödmannska skolan invid prästgården av Ingarö församling. Byggnaden fick 1965 taket reparerat och nytt golv i  östra delen. 1967 installerades el och 1970 omlades taket och takteglet.

1975  Antog föreningen kyrkorådets erbjudande att disponera nedervåningen i det vi idag kallar hembygdsmuseet och inredde där en skolsal som den såg ut på 1880-talet samt rum och kök.

1978-81 Harry Wanngård var ordförande. På årsmötet 1979 höjdes medlemsavgiften till 25 kr. På årsmötet 1981 upplästes hyreskontrakt med församlingen.

1986-88 Lars Steffansson var ordförande. Bland årets aktiviteter bekostade Kulturnämnden tryckningen av skriften ”Öhn Ingan” medan försäljningsintäkterna kommer att gå till föreningen. Arbetsgrupper för foton och bildersamt natur och kultur på Ingarö tillsattes och flyttades båtar och täcktes medskyddstak. Ragnar Nilsson har förestått museivisningarna.I februari 1988 flyttades museet av Vägverket och fick då nya utetrappor.
Under 1988 tackade föreningen ja till erbjudandet att mot avhämtning ta emot en skänkt lada om 18×9 meter från Skälsmara Norrgården på Skälsmara 7:22.Byggnaden omfattade i nedre planet liten ladugård, stall och vagnslider och i övre planet loge och höskullar. Under året presenterades också dekalen Ingarö Hembygdsmuseum ritad av Mats Jakobsson efter en idé av Gösta Holmström samt mottog föreningen två roddbåtar från familjerna Fürth och Danhammar samt smidesredskap från Wennbergs i Kolbacken och erhöll från den nu nedlagda föreningen Enkronan 8000 kr samt vissa inventarier.

1989-93 Marianne Larsson var ordförande. Årsmötet planerade flytten av ladan och beslöt att nya stadgar skulle tas fram.Hösten 1989 skrev föreningen ett upprört brev till kommunen med anledning av att kommunen låtit huggit ner den månghundraåriga allén på kulturhistorisk mark vid Brunns corps de logi.
Under 1990 arbetade en arbetsgrupp med ladorna dvs Skälsmaraladan och Johannesdalsladan, som flyttades 5-9 mars och en arbetsgrupp med kyrkans 200-årsjubileum samt fortsattes de betydande renoveringarna av museerna. Från 22 februari 1991 disponerar föreningen också Klockargården.
Från 1992 noterar vi firandet av Ingarö kyrka 200 år.

1994 Lars Holmström var ordförande.

1995 Marianne Larsson valdes på årsmötet 1995 åter till ordförande och rapporterades att marken där Johannesdalsladan-Mörtvikens rialada ska uppföras nu var uppfylld och grundstenarna på plats.

1996 celebrerades minnet av Nils Holgerssons resa 1906 bl.a. av DorisLarsson med en text
om livet på Ingarö 1906 och av Inger Larsson med en 50cm lång Nils Holgerssondocka
allt i samarbete med Brunns skola. Under året erhöll föreningen som gåva ett
60-tal ex av Fagerholmsboken för försäljning.

1997 och flera år därefter hölls friluftsgudstjänst vid Klockargården.

1998 utrymdes skolgaraget där föreningen förvarat större föremål som tills ladan blir färdig fått placeras i förråd på Vallbovägen. Under året medverkade föreningen med en bildutställning i Runda husets ”Fiske i Värmdö genom tiderna”.

2000 överlämnade Birger Larsson ett kassettband om Marika Stiernstedt. Under året murades kakelugnen i Klockargården upp igen.

2002 beslöt årsmötet att föreningen skulle yttra sig om kommunens översiktsplan vad gäller Brunns centrum.

2003 blev rummet på övre botten i Klockargården färdigrenoverad ocharbetade en arbetsgrupp med dokumentation av torp och gårdar.

2004 utkom föreningens 24-sidiga skrift Ingaröbygden efter samarbete med Vuxenskolan.

2005 skänkte Claes F Jonsson en karta över Fågelvik från 1745.

2007 noterades att våra båtar kommit med i skriften ”Allmogebåtar i Stockholms skärgård. Under året sammanställde Kristina Nordblom myter och sägner till fyra mycket uppskattade berättarkvällar under 2008 i Församlingshemmet.

2008 försågs Mörtviksladan med tak mm. Rapporterades att föreningen tills vidare och kostnadsfritt
disponerar hemsidesutrymme på webbadressen: www.ingarofakta.nu

2009 tillsattes en referensgrupp för Pilhamnsfrågor bestående avrepresentanter för föreningen, församlingen och kommunens fastighets- och kulturförvaltningar.

Bygger på noteringar från diverse protokoll.  PZ feb 2011, bör kompletteras särskilt med de tidigare åren